پنجره ای برای دلتنگیها

 

 

       گل پامچال

 

 

          شما حواس تان نیست

          شکوفه ها که چشم باز کردند

          انگار پی چیزی یا کسی می گشتند

          مثلا دستی توی دستی گرم

          چشمی توی چشمی خمار

          لبی روی لبی پر واژه

          و دلی توی دلی بیقرار

          و صدا هائی به معنی   " دوست ات دارم "

          باد دور شان می گشت

          می رفت همه باغ ها را دور می زد

          سر بر گوش هر جوانه چیزی می گفت

          بر می گشت ، خاک را بوسه باران می کرد

          بعد در آغوش قمری ها

          که چشم های شان می خندید

          خبر از هوای حامله می داد

          شما باز هم حواس تان نبود

          گل های پامچال

          صورت شان غرق ژاله بود

 

+نوشته شده در یکشنبه ۱۳۸٥/۱/٦ساعت۱٠:۱٧ ‎ق.ظتوسط مسیح اله طالبیان | نظرات ()