پنجره ای برای دلتنگیها

عناوین مطالب وبلاگ پنجره ای برای دلتنگیها
» مصاحبه در روزنامه آرمان در باره هایکو :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٢/٤
» یکشنبه ۱۳٩۱/۱٢/٢٠ :: یکشنبه ۱۳٩۱/۱٢/٢٠
» شنبه ۱۳٩۱/۱٢/۱٩ :: شنبه ۱۳٩۱/۱٢/۱٩
» شنبه ۱۳٩۱/۱٢/۱٩ :: شنبه ۱۳٩۱/۱٢/۱٩
» شنبه ۱۳٩۱/۱٢/۱٩ :: شنبه ۱۳٩۱/۱٢/۱٩
» یک هایکو از اونیتسورا :: شنبه ۱۳٩۱/۱٢/۱٩
» به جای هفت سین :: چهارشنبه ۱۳۸٧/۱٢/٢۸
» چند حرف ساده مثل همین بهار که کم کم و آهسته آهسته دارد می آید :: چهارشنبه ۱۳۸٧/۱٢/٢۱
» چند هایکوی فارسی :: دوشنبه ۱۳۸٧/۱۱/٢۸
» گاهی شاعر برای دلش می نویسد :: پنجشنبه ۱۳۸٧/٩/۱٤
» چند حرف خیلی ساده ساده تر از شب بو :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/۸/٢۸
» چند هایکوی فارسی :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/۸/۱٤
» ترجمه یک هایکو از باشو :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/٧/٢۳
» یک هایکو ی پاییزی :: چهارشنبه ۱۳۸٧/٧/۱٧
» چند هایکو :: چهارشنبه ۱۳۸٧/٦/٦
» یک لحظه با شبنم :: چهارشنبه ۱۳۸٧/٥/۱٦
» سه دانه تمشک :: شنبه ۱۳۸٧/٤/٢٩
» چند هایکوی پارسی :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/٤/٢٥
» داشتم فکر می کردم که عشق ، علاقه و رویا فقط در دل انسان است که بغض می شود ؟ :: شنبه ۱۳۸٧/٤/۱٥
» این چه دنیایی است که این همه با آن غریبه ایم !!!! :: چهارشنبه ۱۳۸٧/٤/۱٢
» من در این تصویر حیران ام شما چطور ؟ :: چهارشنبه ۱۳۸٧/٤/٥
» شاید این مطلب به شعر مانند باشد :: دوشنبه ۱۳۸٧/٤/۳
» پاورچین پاورچین نیا :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/۳/۱٤
» بهار نزدیک است :: چهارشنبه ۱۳۸٦/۱٢/٢٢
» چند هایکو :: دوشنبه ۱۳۸٦/۱۱/۱٥
» دو هایکو در مود عینی گرائی ( شاسئی ) و سابی :: دوشنبه ۱۳۸٦/۱۱/۱
» باز هم هايکو و يک شعر کوتاه :: سه‌شنبه ۱۳۸٦/۱٠/٤
» چند هایکو در سبک و مود وابی - سابی :: سه‌شنبه ۱۳۸٦/٩/٦
» چند تصویر پائیزی :: دوشنبه ۱۳۸٦/۸/۱٤
» اسلوب های هایکو بخش - ۳ :: سه‌شنبه ۱۳۸٦/۸/۱
» يک شعر کوتاه و ادامه اسلوب های هايکو :: یکشنبه ۱۳۸٦/٧/٢٩
» اسلوب های هايکو نويسی :: یکشنبه ۱۳۸٦/٧/٢٢
» دوشنبه ۱۳۸٦/٧/۱٦ :: دوشنبه ۱۳۸٦/٧/۱٦
» یکشنبه ۱۳۸٦/٧/۸ :: یکشنبه ۱۳۸٦/٧/۸
» هايکو :: سه‌شنبه ۱۳۸٦/٦/٢٧
» چند هایکوی جدید :: دوشنبه ۱۳۸٦/٥/٢٩
» چند هايکوی جديد (Haiku , Haiko , Haku,Hayko,Hayku( :: شنبه ۱۳۸٦/٥/۱۳
» چند هايکوی جديد :: سه‌شنبه ۱۳۸٦/٤/٢٦
» چند نکته در مورد فرم و مضمون هايکو - بخش اول :: یکشنبه ۱۳۸٦/٤/۱٠
» دوشنبه ۱۳۸٦/۳/٢۸ :: دوشنبه ۱۳۸٦/۳/٢۸
» چهارشنبه ۱۳۸٦/۳/۱٦ :: چهارشنبه ۱۳۸٦/۳/۱٦
» هنوز هم با هايکو سر می کنم :: دوشنبه ۱۳۸٦/٢/۳۱
» يک هايکو برای ( يک تصوير از فتو هايکو ) :: چهارشنبه ۱۳۸٦/٢/۱٩
» باز هم هايکو :: دوشنبه ۱۳۸٦/٢/۱٧
» و باز هم هايکو :: سه‌شنبه ۱۳۸٦/٢/۱۱
» دوشنبه ۱۳۸٦/٢/۳ :: دوشنبه ۱۳۸٦/٢/۳
» و باز هم تانکا و فوران کلمه دوست داشتن :: دوشنبه ۱۳۸٦/۱/٢٠
» شنبه ۱۳۸٥/۱٢/٢٦ :: شنبه ۱۳۸٥/۱٢/٢٦
» تانکا (شعر پنج سطری ژاپنی ها) :: یکشنبه ۱۳۸٥/۱٢/٢٠
» چند هايکوی جديد :: دوشنبه ۱۳۸٥/۱٠/٢٥
» چند هایکو :: سه‌شنبه ۱۳۸٥/۱٠/۱٢
» باز هم هایکو :: سه‌شنبه ۱۳۸٥/۱٠/٥
» چند هایکوی جدید :: سه‌شنبه ۱۳۸٥/۸/۳٠
» سه‌شنبه ۱۳۸٥/٧/۱۸ :: سه‌شنبه ۱۳۸٥/٧/۱۸
» پنجشنبه ۱۳۸٥/٦/۱٦ :: پنجشنبه ۱۳۸٥/٦/۱٦
» پنجشنبه ۱۳۸٥/٥/٢٦ :: پنجشنبه ۱۳۸٥/٥/٢٦
» سه‌شنبه ۱۳۸٥/٥/۱٧ :: سه‌شنبه ۱۳۸٥/٥/۱٧
» دوشنبه ۱۳۸٥/٢/۱۸ :: دوشنبه ۱۳۸٥/٢/۱۸
» چهارشنبه ۱۳۸٥/٢/۱۳ :: چهارشنبه ۱۳۸٥/٢/۱۳
» یکشنبه ۱۳۸٥/٢/۱٠ :: یکشنبه ۱۳۸٥/٢/۱٠
» سه‌شنبه ۱۳۸٥/۱/٢٩ :: سه‌شنبه ۱۳۸٥/۱/٢٩
» شنبه ۱۳۸٥/۱/۱٩ :: شنبه ۱۳۸٥/۱/۱٩
» کویر و پرنده :: پنجشنبه ۱۳۸٥/۱/۱٧
» دوشنبه ۱۳۸٥/۱/٧ :: دوشنبه ۱۳۸٥/۱/٧
» یکشنبه ۱۳۸٥/۱/٦ :: یکشنبه ۱۳۸٥/۱/٦
» جمعه ۱۳۸٤/۱٢/٥ :: جمعه ۱۳۸٤/۱٢/٥
» یکشنبه ۱۳۸٤/۱۱/۳٠ :: یکشنبه ۱۳۸٤/۱۱/۳٠
» شنبه ۱۳۸٤/۱۱/٢٩ :: شنبه ۱۳۸٤/۱۱/٢٩
» یکشنبه ۱۳۸٤/۱۱/٢۳ :: یکشنبه ۱۳۸٤/۱۱/٢۳
» یکشنبه ۱۳۸٤/۱۱/٩ :: یکشنبه ۱۳۸٤/۱۱/٩
» یکشنبه ۱۳۸٤/۱۱/٢ :: یکشنبه ۱۳۸٤/۱۱/٢
» دوشنبه ۱۳۸٤/۱٠/٢٦ :: دوشنبه ۱۳۸٤/۱٠/٢٦
» جمعه ۱۳۸٤/۱٠/٢۳ :: جمعه ۱۳۸٤/۱٠/٢۳
» جمعه ۱۳۸٤/۱٠/۱٦ :: جمعه ۱۳۸٤/۱٠/۱٦
» دوشنبه ۱۳۸٤/۱٠/۱٢ :: دوشنبه ۱۳۸٤/۱٠/۱٢
» سه‌شنبه ۱۳۸٤/۱٠/٦ :: سه‌شنبه ۱۳۸٤/۱٠/٦
» جمعه ۱۳۸٤/۱٠/٢ :: جمعه ۱۳۸٤/۱٠/٢
» چهارشنبه ۱۳۸٤/٩/٢۳ :: چهارشنبه ۱۳۸٤/٩/٢۳
» چهارشنبه ۱۳۸٤/٩/۱٦ :: چهارشنبه ۱۳۸٤/٩/۱٦
» دوشنبه ۱۳۸٤/٩/۱٤ :: دوشنبه ۱۳۸٤/٩/۱٤
» عصر پائیزی :: سه‌شنبه ۱۳۸٤/٩/۸
» زیاد مبادی آداب مباش :: پنجشنبه ۱۳۸٤/٩/۳
» یکشنبه ۱۳۸٤/۸/٢٩ :: یکشنبه ۱۳۸٤/۸/٢٩
» دوشنبه ۱۳۸٤/۸/۱٦ :: دوشنبه ۱۳۸٤/۸/۱٦
» شنبه ۱۳۸٤/٧/٩ :: شنبه ۱۳۸٤/٧/٩
» دوشنبه ۱۳۸٤/٦/٢۱ :: دوشنبه ۱۳۸٤/٦/٢۱
» شنبه ۱۳۸٤/٦/۱٢ :: شنبه ۱۳۸٤/٦/۱٢
» پنجشنبه ۱۳۸٤/٦/۳ :: پنجشنبه ۱۳۸٤/٦/۳
» خواب دیدم مرده بودم .... :: یکشنبه ۱۳۸٤/٥/۳٠
» دماوند :: یکشنبه ۱۳۸٤/٥/٢۳
» دوشنبه ۱۳۸٤/٥/۱٧ :: دوشنبه ۱۳۸٤/٥/۱٧
» پنجشنبه ۱۳۸٤/٥/۱۳ :: پنجشنبه ۱۳۸٤/٥/۱۳
» چهارشنبه ۱۳۸٤/٥/۱٢ :: چهارشنبه ۱۳۸٤/٥/۱٢
» دوشنبه ۱۳۸٤/٤/٢٧ :: دوشنبه ۱۳۸٤/٤/٢٧
» یکشنبه ۱۳۸٤/٤/٢٦ :: یکشنبه ۱۳۸٤/٤/٢٦
» شنبه ۱۳۸٤/٤/٢٥ :: شنبه ۱۳۸٤/٤/٢٥
» سه‌شنبه ۱۳۸٤/٤/٢۱ :: سه‌شنبه ۱۳۸٤/٤/٢۱
» سه‌شنبه ۱۳۸٤/٤/٢۱ :: سه‌شنبه ۱۳۸٤/٤/٢۱
» حلقه گم شده :: یکشنبه ۱۳۸٤/٤/۱٢
» چهارشنبه ۱۳۸٤/٤/۱ :: چهارشنبه ۱۳۸٤/٤/۱
» سه‌شنبه ۱۳۸٤/۳/۳۱ :: سه‌شنبه ۱۳۸٤/۳/۳۱
» به بهانه تولد آقا مسیح :: یکشنبه ۱۳۸٤/۳/٢٩
» شنبه ۱۳۸٤/۳/٢۸ :: شنبه ۱۳۸٤/۳/٢۸
» پنجشنبه ۱۳۸٤/۳/٢٦ :: پنجشنبه ۱۳۸٤/۳/٢٦
» چهارشنبه ۱۳۸٤/۳/٢٥ :: چهارشنبه ۱۳۸٤/۳/٢٥
» شنبه ۱۳۸٤/۳/٢۱ :: شنبه ۱۳۸٤/۳/٢۱
» سه‌شنبه ۱۳۸٤/۳/۱٧ :: سه‌شنبه ۱۳۸٤/۳/۱٧
» دوشنبه ۱۳۸٤/۳/۱٦ :: دوشنبه ۱۳۸٤/۳/۱٦
» شنبه ۱۳۸٤/۳/۱٤ :: شنبه ۱۳۸٤/۳/۱٤
» چهارشنبه ۱۳۸٤/۳/۱۱ :: چهارشنبه ۱۳۸٤/۳/۱۱
» سه‌شنبه ۱۳۸٤/۳/۱٠ :: سه‌شنبه ۱۳۸٤/۳/۱٠
» سه‌شنبه ۱۳۸٤/۳/۳ :: سه‌شنبه ۱۳۸٤/۳/۳
» یکشنبه ۱۳۸٤/۳/۱ :: یکشنبه ۱۳۸٤/۳/۱
» جمعه ۱۳۸٤/٢/۳٠ :: جمعه ۱۳۸٤/٢/۳٠
» سه‌شنبه ۱۳۸٤/٢/٢٧ :: سه‌شنبه ۱۳۸٤/٢/٢٧
» یکشنبه ۱۳۸٤/٢/٢٥ :: یکشنبه ۱۳۸٤/٢/٢٥
» چهارشنبه ۱۳۸٤/٢/٢۱ :: چهارشنبه ۱۳۸٤/٢/٢۱
» دوشنبه ۱۳۸٤/٢/۱٩ :: دوشنبه ۱۳۸٤/٢/۱٩
» آتشم ... :: یکشنبه ۱۳۸٤/٢/۱۸
» یکشنبه ۱۳۸٤/٢/۱۱ :: یکشنبه ۱۳۸٤/٢/۱۱
» یکشنبه ۱۳۸٤/٢/۱۱ :: یکشنبه ۱۳۸٤/٢/۱۱
» چهارشنبه ۱۳۸٤/۱/۳۱ :: چهارشنبه ۱۳۸٤/۱/۳۱
» چهارشنبه ۱۳۸٤/۱/۳۱ :: چهارشنبه ۱۳۸٤/۱/۳۱
» سه‌شنبه ۱۳۸٤/۱/٢۳ :: سه‌شنبه ۱۳۸٤/۱/٢۳
» سه‌شنبه ۱۳۸٤/۱/٢۳ :: سه‌شنبه ۱۳۸٤/۱/٢۳
» یکشنبه ۱۳۸٤/۱/٢۱ :: یکشنبه ۱۳۸٤/۱/٢۱
» پنجشنبه ۱۳۸٤/۱/۱۸ :: پنجشنبه ۱۳۸٤/۱/۱۸
» شنبه ۱۳۸٤/۱/٦ :: شنبه ۱۳۸٤/۱/٦
» یکشنبه ۱۳۸۳/۱٢/۳٠ :: یکشنبه ۱۳۸۳/۱٢/۳٠
» جمعه ۱۳۸۳/۱٢/٢۸ :: جمعه ۱۳۸۳/۱٢/٢۸
» چهارشنبه ۱۳۸۳/۱٢/٢٦ :: چهارشنبه ۱۳۸۳/۱٢/٢٦
» یکشنبه ۱۳۸۳/۱٢/٢۳ :: یکشنبه ۱۳۸۳/۱٢/٢۳
» یکشنبه ۱۳۸۳/۱٢/٢۳ :: یکشنبه ۱۳۸۳/۱٢/٢۳
» شنبه ۱۳۸۳/۱٢/٢٢ :: شنبه ۱۳۸۳/۱٢/٢٢
» پنجشنبه ۱۳۸۳/۱٢/٢٠ :: پنجشنبه ۱۳۸۳/۱٢/٢٠
» چهارشنبه ۱۳۸۳/۱٢/۱٩ :: چهارشنبه ۱۳۸۳/۱٢/۱٩
» دوشنبه ۱۳۸۳/۱٢/۱٧ :: دوشنبه ۱۳۸۳/۱٢/۱٧
» دوشنبه ۱۳۸۳/۱٢/۱٧ :: دوشنبه ۱۳۸۳/۱٢/۱٧
» یکشنبه ۱۳۸۳/۱٢/۱٦ :: یکشنبه ۱۳۸۳/۱٢/۱٦
» چهارشنبه ۱۳۸۳/۱٢/۱٢ :: چهارشنبه ۱۳۸۳/۱٢/۱٢
» چهارشنبه ۱۳۸۳/۱٢/۱٢ :: چهارشنبه ۱۳۸۳/۱٢/۱٢
» سه‌شنبه ۱۳۸۳/۱٢/۱۱ :: سه‌شنبه ۱۳۸۳/۱٢/۱۱
» سه‌شنبه ۱۳۸۳/۱٢/۱۱ :: سه‌شنبه ۱۳۸۳/۱٢/۱۱
» دوشنبه ۱۳۸۳/۱٢/۱٠ :: دوشنبه ۱۳۸۳/۱٢/۱٠
» دوشنبه ۱۳۸۳/۱٢/۱٠ :: دوشنبه ۱۳۸۳/۱٢/۱٠
» یکشنبه ۱۳۸۳/۱٢/٩ :: یکشنبه ۱۳۸۳/۱٢/٩
» پنجشنبه ۱۳۸۳/۱٢/٦ :: پنجشنبه ۱۳۸۳/۱٢/٦
» دوشنبه ۱۳۸۳/۱٢/۳ :: دوشنبه ۱۳۸۳/۱٢/۳
» دوشنبه ۱۳۸۳/۱۱/۱٩ :: دوشنبه ۱۳۸۳/۱۱/۱٩
» چهارشنبه ۱۳۸۳/۱۱/۱٤ :: چهارشنبه ۱۳۸۳/۱۱/۱٤
» دوشنبه ۱۳۸۳/۱۱/۱٢ :: دوشنبه ۱۳۸۳/۱۱/۱٢
» یکشنبه ۱۳۸۳/۱۱/۱۱ :: یکشنبه ۱۳۸۳/۱۱/۱۱
» پنجشنبه ۱۳۸۳/۱۱/۸ :: پنجشنبه ۱۳۸۳/۱۱/۸
» سه‌شنبه ۱۳۸۳/۱۱/٦ :: سه‌شنبه ۱۳۸۳/۱۱/٦
» یکشنبه ۱۳۸۳/۱۱/٤ :: یکشنبه ۱۳۸۳/۱۱/٤
» پنجشنبه ۱۳۸۳/۱۱/۱ :: پنجشنبه ۱۳۸۳/۱۱/۱
» چهارشنبه ۱۳۸۳/۱٠/۳٠ :: چهارشنبه ۱۳۸۳/۱٠/۳٠
» سه‌شنبه ۱۳۸۳/۱٠/٢٩ :: سه‌شنبه ۱۳۸۳/۱٠/٢٩
» شنبه ۱۳۸۳/۱٠/٢٦ :: شنبه ۱۳۸۳/۱٠/٢٦
» شنبه ۱۳۸۳/۱٠/۱٩ :: شنبه ۱۳۸۳/۱٠/۱٩
» شنبه ۱۳۸۳/۱٠/۱٩ :: شنبه ۱۳۸۳/۱٠/۱٩
+نوشته شده در ساعتتوسط مدیر |